chodź do sypialni | come to my bedroom

Wreszcie! Udało się! Remont sypialni skończony.
Jak mogliście ostatnio zobaczyć w moim Insta Story, skończyłam produkcję łóżka z palet oraz remont całej sypialni.
Niestety sypialnia jest bardzo mała, ale udało mi się zmieścić w niej wszystko, czego potrzebowałam.

Dzisiaj pochwalę się Wam moją całkowicie nową sypialnią, z której jestem bardzo duma.
Jak to w sypialni, najmocniejszym jej punktem jest łóżko. Łóżko (a raczej stelaż pod materac) wykonane z bardzo popularnych palet, natomiast zagłówek z desek z odzysku. Wiem, że palety są wszędzie i ma je każdy, ale w tej kwestii nie chciałam być oryginalna. Palety marzyły mi się od zawsze.
Wyszlifowane palety wystarczyło skręcić ze sobą kilkoma śrubkami i… gotowe. Najszybsza produkcja łózka ever.
Tak samo z zagłówkiem: deski wyszlifować, skręcić.
Zagłówek

Surowe drewno bez lakieru, bejcy, oleju. Idealne.
Uwielbiam wszystko, co związane z drewnem – szlifowanie, skręcanie, malowanie (chociaż tutaj nie malowałam nic). Uwielbiam patrzeć jak dzięki mnie, w ciągu kilku godzin powstaje fantastyczna rzecz – łóżko albo zagłówek. To daje mega satysfakcję i inspiruje mnie do projektowania innych domowych dodatków.
Do takiego łóżka musiałam również dobrać odpowiednią pościel. Moją najbardziej ulubioną rzeczą
w całej tej sypialni jest właśnie ona. Szara, jerseyowa pościel i prześcieradło od Nocne Dobra. Jest bardzo bardzo bardzo bardzo mięciutka, delikatna, cudownie grzeje i z odpowiednią kołdrą sprawia wrażenie puchu, otulającego w trakcie snu. Gdybym mogła, nigdy nie wymieniałabym jej na żadną inną. Wyobraźcie sobie moje cierpienie podczas prania…
Czy nie jest piękna? 🙂
Oprócz łóżka, w sypialni znajdują się też niewidzialne półki na książki. Na początku byłam sceptyczna co do tego pomysłu (początkowo myślałam raczej o długich drewnianych półkach takich jak zagłówek), ale pomyślałam, że w tak małym pomieszczeniu półki mogłyby być zbyt przytłaczające. Dlatego zdecydowałam się na coś bardzo lekkiego.
Półki są rewelacyjne! Ich działanie polega na włożeniu między okładkę a pierwszą stronę książki metalowej płytki, która jest już przykręcona do ściany. To właśnie sprawia wrażenie niewidzialnej półki i latających książek.
Poza półkami zdecydowałam się na umieszczenie w sypialni mapy Seattle w szklanej ramie od Maptu. Jest duża, bo aż 70 cm x 100 cm. Bardzo mi się podoba, a niebieski kolor wody rewelacyjnie ożywia ścianę. Mapa to dobra alternatywa dla grafik z napisami, zdjęć i innych obrazów. Można wybrać ulubione miejsce, które z jakiegoś względu jest dla Was ważne, do którego chcecie pojechać, zwiedzić, zamieszkać. Moim zdaniem świetna sprawa.
Jak to bywa z remontami, mimo skończenia prac ciągle pozostaje kilka rzeczy, które trzeba dopracować. Planuję zrobić drewniane skrzyneczki, które zasłonią gniazdka. Niczego nienawidzę na świecie tak mocno jak widoku gniazdek i wetkniętych w nie wtyczek. Skrzynka z lewej strony łóżka miała je zasłonić, ale niestety jest za niska 🙁
Dekoracyjna żarówka. Nie daje zbyt dużo światła, ale jako nienachalne światło do sypialni sprawdza się genialnie.
Jeśli macie pomysł, gdzie mogłabym znaleźć odpowiednio duże, albo macie swoje patenty na zasłonięcie gniazdek – piszcie!
ENGLISH
I did it! I finally finished my bedroom!
As you may have seen lately in my Insta Story, I have finished making pallets bed and renovating my bedroom.

Unfortunately my bedroom isn’t big, but enough for everything I needed.
Today I’m going to show you with a whole new bedroom which I’m very proud of!
As in the bedroom, the strongest point is the bed. Bed (or rather a mattress frame) made of very popular pallets, while a bolster with a recovery boards. I know pallets are everywhere and everyone has them, but when it came to them, I did not want to be original. 
Pallets have always been my dream.
Grinded pallets were enough to screw together with a few screws and … ready. The fastest bed production ever.
Same with the bolster: sanding boards, turn.
Bolster
Raw wood whitout paint, oil, etc. Perfect.
I love everything about wood – grinding, twisting, painting (although I did not paint anything here). I love to see how thanks to me, within a few hours a fantastic thing is created – bed or bolster. This gives mega satisfaction and inspires me to design other home accessories.
For this beautiful bed I had to choose the right bedding. In fact this is my favorite thing in this whole bedroom. Gray jersey bedding and sheets from Nocne Dobra. It is very very very soft, delicate, miraculously warm and with the appropriate duvet gives the impression of down, wrapped in sleep. If I could, I would never change it for any other. Imagine my suffering while doing laundry…
Isn’t it beautiful?!
In addition to the bed, there are invisible book shelves in the bedroom. At first I was skeptical about this idea (initially I was thinking of long wooden shelves like a bolster), but I thought that in such a small room the shelves could be too overwhelming. That’s why I decided to do something very light.
Shelves are sensational! Their operation consists in inserting between the cover and the first side of the book of the metal plate, which is already screwed to the wall. This is what makes the impression of an invisible shelf and flying books.
Outside the shelves, I decided to put a Seattle map in a glass frame from the Maptu in the bedroom. It is large, as much as 70 cm x 100 cm. I like it very much, and the blue color of the water sensational animates the wall. Map is a good alternative for graphics with captions, images and other images. You can choose your favorite place, which for some reason is important to you, to which you want to go, visit, live. In my opinion, great thing.
As it happens with renovations, there are still some things that need to be worked on. I plan to make wooden boxes that will cover the sockets. I hate the world so much as the view of the sockets and plugged into them plugs. The box on the left side of the bed was supposed to cover them, but unfortunately it is too small 🙁
Decorative bulb.
If you have an idea where I might find you big enough, or have your patents to cover your sockets –
just tell me!

00 comments on “chodź do sypialni | come to my bedroom

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *